macd三级联立

macd三级联立

至下十二经水,破五脏积,六腑聚,大坚症,大坚瘕,留癖肠胃中者,荡涤无遗,空诸所有,捷于影响。 或成五色,或象物形,此属上乘。

未发、已发、发后各一服。内容:气味甘平涩,无毒。

胡者,牛颔垂也,野狼亦有之。 生河内山谷,近道亦有,宫寺园亭,颇多植此。

水气相通,行于皮毛,皮毛之气,内合于肺。真珠,剖之纯瓤,圆白如珠,故莆田荔枝名品,皆出天成,虽以其核种之,终与其本不相肖。

亦与苦贾、龙葵同名,种类则迥别矣。得太阴坤土之精,故补中。

内容:气味苦辛,无毒。作实先黄,老则紫黑,大类卮子,壳有五棱,中仁如榧,色味如栗,七月采取。

Leave a Reply